W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula RODO - udostępnianie informacji publicznej

XML

Treść


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:
 
1. Administrator Danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 70 28, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl
 
2.  Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605

3. Cele i podstawy przetwarzania

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu udostępnienia informacji publicznej lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie jej udzielenia.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z:
   1) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
   2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4.Odbiorcy danych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: firmom prawniczym, audytorskim, firmom zajmującym się ochroną danych osobowych.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z Rzeczowego Wykazu Akt (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych)
 
6. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;
  1) dostępu do treści swoich danych,
  2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
  3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e)
  4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z
      żądaniem ograniczenia przetwarzania danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
  5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
      Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
      narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
      kwietnia 2016 r.
Nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
   1)prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO, gdyż podstawą przetwarzania
      danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
   2)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, gdyż podstawą przetwarzania
      danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO
 
7.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udostępnienia żądanej informacji publicznej lub wydania decyzji administracyjnej o odmowie jej udzielenia.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji (profilowanie)