W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna - KPA - milczące załatwienie sprawy

XML

Treść


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w postępowaniu administracyjnym w sprawach załatwianych milcząco

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:

1.  Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 70 28, fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

2.  Inspektor Ochrony Danych

W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora
 
3.  Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w rozdziale 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

4.  Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być osoby będące stroną postępowania zgodnie z art.73 K.p.a. w zakresie wglądu w akta sprawy, podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym
 
5.  Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 
6.  Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do;
  1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
      przy czym:
      prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, które zostały zebrane w sposób pośredni
      (z innych źródeł) w pewnych okolicznościach będzie ograniczone tj. w sytuacjach gdy
      żądanie dostępu do Pani Pana danych mogłoby wpłynąć na prawa i wolności osób, od
      których dane pozyskano, powyższe ograniczenie zostało wprowadzone ustawą wdrażającą
      RODO* i wynika z art. 236. § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
      administracyjnego;
  2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
      danych osobowych z zastrzeżeniem, iż wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania
      danych nie wpływa na tok i wynik postępowania
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
      Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
      RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
  1)  prawo do usunięcia danych osobowych, z uwagi na konieczność wywiązania się przez
       Administratora z obowiązku prawnego  - na podstawie art. 17 ust. 3 lit b RODO
  2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania
      Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 
7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy, odmowa podania danych uniemożliwi załatwienie sprawy w trybie milczącym.
 
8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;


* ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)