W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Klauzula informacyjna - ogólna WINB w Łodzi

XML

Treść


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:
 
1. Administrator Danych
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gen. Romualda Traugutta 25, (90-001 Łódź), tel. 0-42 637 70 28 , fax 0-42 639 98 79, e-mail winb@lodz.uw.gov.pl

2. Inspektor Ochrony Danych
W sprawach ochrony Pani/Pana danych można kontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605 lub pisemnie na adres siedziby Administratora

3. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:
1) wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c  RODO), jakimi są w tym przypadku obowiązki określone w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
c) ustawie z dnia 15 listopada 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
d) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
e) ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
f)  ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
2)  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO)
3)  wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
Dokładne informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo przy każdej załatwianej sprawie.

4.  Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych m.in. firmy informatyczne, prawnicze,  firmy zajmujące się ochroną danych osobowych, oprócz tego możemy zostać zobowiązani np. na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pana/Pani danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym

5.  Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz Akt lub bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

6.  Prawa osób, których dane dotyczą
Posiada Pani/Pan prawo do;
  1. prawo dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, przy czym prawo dostępu do danych przysługuje Pani/Panu w zakresie, w jakim nie ma wpływu na ochronę praw i wolności osoby, od której Pani/Pana dane pozyskano;
  2. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, przy czym  wystąpienie z żądaniem, ograniczenia przetwarzania nie wpływa na: 
           a) prowadzenie rejestrów i ewidencji w związku z otrzymywaniem od organów
               administracji architektoniczno-budowlanej:
  • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym
  •  kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem
  • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów  prawa budowlanego
           b) czynności związanych z kontrolą przestrzegania i stosowania przepisów prawa
               budowlanego
           c) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów
               budowlanych
           d) prowadzenia ewidencji zawiadomień o kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1
               pkt 3 Prawa budowlanego;
      4. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO z zastrzeżeniem:
  • ust.3 lit b RODO tj konieczności wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego    przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega  administrator
  • ust. 3 lit d RODO gdyż dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym
  • ust. 3 lit e RODO gdyż dane osobowe mogą być niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
      5. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
      6. prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
      7. cofnięcia udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
          prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
      8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
          Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
          RODO;
 
7.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne, w przypadkach w których przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z ciążącego na Administratorze obowiązku ustawowego, w pozostałych sprawach jest dobrowolne. Konsekwencje odmowy podania danych wynikają z przepisów prawa na podstawie, których działa Administrator lub w przypadku dobrowolności ich podania mogą uniemożliwić lub utrudnić załatwienie sprawy.

8.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania
 

*ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. 2019 poz. 730)